تاریخ : شنبه 23 مرداد 1400
کد 116

گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.