دستور العمل شوراهای استانی و دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی


دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390
تاریخ بازنگری: شهریور 1399                                                           ویرایش: سوم                                                         تهیه‌کننده: دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
 
این دستورالعمل به استناد تبصره ذیل ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار(مصوب1390/11/16) و بر اساس ماده 11 این قانون و مفاد ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور (مصوب1395/11/10) توسط دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی کشور در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، متناسب با ترکیب ساختار و اداره شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی تهیه می گردد.
 
تعاریف
ماده1: تعاریف
 1. شورای استان: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
 2. شورای ملی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 3. تشکل: تشکل های اقتصادی تعریف شده در بند (ب) ماده 1 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
 4. گزارش کارشناسی: متنی است که پس از بررسی موضوع دستورجلسه، بر اساس قوانین، مقررات، بخشنامه ها و سایر مستندات مربوطه توسط دبیرخانه شورای استان تهیه شده که مشتمل بر ارائه شرح مسئله و علت ایجاد آن، ایرادات، مشکلات و پیشنهادات جهت حل مشکل می‌باشد و در قالب فرم پیوست شماره (1) تنظیم می گردد.
 5. جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی): جلسه ای که به منظور بررسی دقیق و کارشناسی گزارش ها و درخواست های دریافتی از جنبه های مختلف حقوقی، اقتصادی، فنی و تخصصی برگزار می شود تا پیش از طرح موضوع در جلسه شورای استان، ابعاد مختلف موضوع بررسی شده و پیشنهادهای مرتبط جهت اتخاذ تصمیم در جلسه شورای استان تدوین شود.
 6. مصوبات شورای استان: تصمیمی است که در جلسه شورای استان توسط رئیس شورا سازماندهی شده و با رأی اکثریت اعضای حاضر در جلسه اتخاذ می گردد. این مصوبات به دو شکل "مصوبات استانی" و یا "پیشنهاد موضوعات ملی و فراگیر" به شرح زیر خواهند بود:
الف – مصوبات استانی: مصوباتی که می بایست در جهت بهبود محیط کسب و کار استان با قابلیت اجرایی در محدوده جغرافیایی استان باشند.
ب- موضوعات ملی و فراگیر: موضوعات فرا استانی که اثرات و پیامدهای توسعه ای و اقتصادی در سطح ملی داشته باشند و حوزه تأثیر آنها از ابعاد مختلف جغرافیایی، تشکلی، صنفی و موارد مشابه محدود به یک استان نباشند.
تبصره 1: تصمیمات مرتبط به موضوعاتی که به لحاظ فیزیکی در محدوده جغرافیایی یک استان استقرار دارند و ممکن است اثرات فرا استانی داشته باشند (نظیر موضوعات مرتبط به گمرک و پایانه مرزی یک استان جهت توسعه صادرات به کشورهای همسایه)، بعنوان مصوبات استانی تلقی می شوند.
 1. دستاورد استانی: به مصوبه اجرا شده ای اطلاق می گردد که منجر به مرتفع شدن مشکل اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار در استان گردد.
 
ترکیب اعضا
ماده2: ترکیب اعضای شورای استانی به شرح ذیل است:
الف - دولت:
 1. استاندار (رئیس شورای استانی)
 2. رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان
 3. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان
 4. رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان
 5. مدیر کل اداره امور اقتصادی و دارایی استان
 6. مدیر کل اداره تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان
 7. دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان
 8. نمایندگان مجلس شورای اسلامی حداکثر دو نفر به تشخیص مجمع نمایندگان استان و با اولویت نمایندگان عضو کمیسیون‌های تخصصی و ویژه مجلس شورای اسلامی
 9. رئیس کل دادگستری استان (یا معاون)
 10. دادستان مرکز استان
 11. شهردار مرکز استان
 12. رئیس شورای اسلامی استان
 13. رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان (دبیر و سخنگوی شورای استان)
 14. رییس اتاق تعاون مرکز استان
 15. رئیس اتاق اصناف مرکز استان
 16. هشت نفر از مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر خصوصی و تعاونی یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مستقر در استان
تبصره 1- شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر و رؤسای تشکل های اقتصادی موضوع بند 16 به شرح ذیل است:
 1. شرکت های برتر و تشکل های اقتصادی فعال در بخش ها و رشته های مختلف صنعتی، معدنی، کشاورزی، بازرگانی و خدمات، بنا به پیشنهاد مشترک رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان، رئیس اتاق تعاون مرکز استان و رئیس اتاق اصناف مرکز استان و تصویب شورای استان انتخاب می شوند.
 2. اعضای منتخب باید در سطح استان از وجهه صاحب نظری در امور اقتصادی، صلاحیت‌های علمی و حرفه ای، اعتبار اجتماعی و اخلاق حرفه ای برخوردار باشند و در سطح استان دارای حسن شهرت باشند.
 3. این افراد به مدت حداکثر یکسال انتخاب می‌شوند و عضویت ایشان حداکثر برای یک سال دیگر با تصویب شورای استان بلامانع است. در هرصورت یک شرکت یا تشکل نمی تواند بیش از دو سال متوالی عضو شورای استان باشد.
 4. در صورت تغییر رئیس تشکل یا مدیرعامل یا رئیس هیأت مدیره شرکت برتر منتخب عضو، شورای استانی می بایست نسبت به جایگزینی یا انتخاب مجدد ایشان، بر اساس بند 16 ماده 2 این دستورالعمل مجددا تصمیم گیری نماید.
 5. شورای استانی می بایست پیش از اتمام عضویت اعضاء نسبت به برگزاری جلسه انتخاب نمایندگان جدید اقدام نماید.
 6. از یک شرکت همزمان یک نفر بیشتر نمی تواند عضو گردد.
تبصره 2:  بالاترین مقام سازمان‌ها یا دستگاه‌های غیر عضو شورا که موضوع مربوط به آنها در دستورکار شورای استانی قرار می‌گیرد، موظف است با دعوت دبیرخانه این شورا، در جلسه شرکت کند و حسب مورد، نمایندگان تام الاختیار خود را به کارگروه‌های کارشناسی دبیرخانه شورای استان معرفی و اعزام نماید.
تبصره 3: در استان هایی که علاوه بر مرکز استان، شهرستان ها نیز دارای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی می‌باشند، رؤسای اتاق های شهرستان ها، نیز عضو شورای استان می باشند.
 
 
تشکیل جلسات
ماده3: جلسات عادي شورای استان حداقل هر ماه يك بار تشكيل می‌گردد.
تبصره 1:  تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان در اولین جلسه ابتدای سال به تصویب شورای استان می‌رسد.
تبصره 2: جلسات فوق العاده و خارج از برنامه سالانه شورای استانی حسب درخواست دبیر یا سه نفر از اعضای شورای استان و موافقت رئيس آن شورا تشکیل خواهد شد، لیکن اینگونه جلسات صرفاً به منظور تسريع تصميم گيري دربارة موضوعات مندرج در دستور جلسات عادي يا بررسي و اتخاذ تصميم دربارة موضوعی است كه ضرورت و اولويت آن به تأييد رئيس شورای استانی رسيده و به صورت خارج از نوبت در دستوركار قرار گرفته باشد. در موارد تشکیل جلسات فوق الذکر، دبيرخانه شورای استان، دعوتنامه جلسه را به همراه سوابق و مستندات مربوطه حداقل چهل و هشت ساعت قبل از برگزاری، برای اعضاء ارسال می‌نماید.
تبصره 3: در صورت وقوع شرایط غیر قابل پیش بینی (به طور مثال شیوع کرونا) که امکان تشکیل جلسات به صورت حضوری فراهم نمی باشد، جلسات کارگروه کارشناسی یا جلسات اصلی شورا می تواند به صورت آنلاین برگزار گردند.
ماده4: جلسات شورای استانی با حضور بیش از نصف اعضاء و با حضور رئیس و یا دبیر شورا رسمیت می یابد.
ماده5: هر یک از اعضای شورای استان شخصاً باید در جلسه حضور یابد.
تبصره1: در موارد خاص اعضای شورای استان می‌توانند حداکثر سه جلسه در یک سال، نماینده خود را به جلسه اعزام نمایند. نمایندگان مذکور در ابتدای سال به دبیرخانه معرفی و دارای حق رأی بوده و حضورشان در نصاب‌های ذکر شده در ماده (4) این دستور‌العمل مؤثر خواهد بود.
تبصره2: گزارش حضور یا عدم حضور اعضای شورای استان، هر سه ماه یکبار، توسط دبیر شورا برای استاندار و دبیرخانه شورای ملی ارسال می گردد و وضعیت حضور نمایندگان استانی هر قوه به تفکیک در جلسات شورای ملی گزارش خواهد شد.
 
 
اداره جلسات شورای استان و فرآيند طرح و تصويب پيشنهادها
ماده6: رئیس شورای استان جلسات شورا را اداره خواهد کرد. در صورت عدم حضور رئیس شورای استان، دبیر شورای استان، اداره جلسه را بر عهده خواهد داشت. در این صورت، تمام اختیارات ایشان مرتبط با تصمیمات شورا به دبیر شورا تسری می یابد.
ماده7: رئیس و اعضای شورای استانی مي توانند قبل از ورود به دستور جلسه، جمعاً به مدت بیست دقيقه و در فرصتی که رئیس تعیین می‌کند درباره مسائل مهم روز که مرتبط با مأموريت شورای استان باشد، مطالبي را بیان نمایند.
ماده8: موضوعاتی که در دستور جلسات شورا قرار می‌گیرند باید قبلاً به دبیرخانه ارجاع شده و بررسی‌های کارشناسی توسط دبیرخانه شورای استان در مورد آن‌ها صورت گرفته باشد. موضوعات مختلف، به ترتیب مندرج در دستور جلسه به انضمام گزارش کارشناسی دبیرخانه، در شورای استان مطرح و مورد گفت‌وگو قرار می‌گیرد.
تبصره1: دستور جلسات توسط دبير شورا تنظيم و حداقل پنج روز پيش از برگزاری جلسات، در اختيار اعضاء قرار خواهد گرفت.
ماده9:  اولویت اظهار نظر در خصوص موضوعات مندرج در دستور جلسه شورای استان با اشخاصی است که قبلاً نظر کتبی خود را در مورد آن موضوع، به دبیرخانه شورای استان ارسال نموده اند، لیکن سایر اشخاص نیز می‌توانند در چارچوب وقت پیش‌بینی شده، اظهار نظر نمایند.
ماده10: هرگاه موضوع مورد گفتگو در جلسه شورای استان نیازمند رسیدگی بیشتری برای تصمیم گیری باشد، اعضاء شورا می توانند مراتب را جهت بررسی با ارائه حق اخذ تصمیم یا بدون آن به کارگروه ویژه ای ارجاع دهند. در صورت تفویض تصمیم گیری به کارگروه ویژه، موضوعات تفاهم شده در کارگروه به منزله تصمیم شورای استان می باشد. در صورت عدم تفویض تصمیم گیری و یا در صورت عدم تفاهم در کارگروه، موضوع جهت تصمیم گیری نهایی، مجددا در دستور کار جلسات بعدی شورای استان قرار خواهد گرفت.
تبصره1: مرجع ارایه پیشنهاد، رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان یا اتاق تعاون مرکز استان یا اتاق اصناف مرکز استان (حسب ارتباط موضوعی)، عضو ثابت کارگروه‌های ویژه موضوع این ماده خواهند بود و سایر اعضای کارگروه حسب ارتباط موضوعی توسط شورای استانی تعیین می‌شوند.
تبصره2: سقف رسیدگی موضوعات در کارگروه‌های ویژه 7 روز تعیین می‌شود و حداکثر برای 7 روز دیگر قابل تمدید است.
ماده11: اتخاذ تصمیم در مورد کفایت مذاکرات پیرامون موضوعی خاص، تعلیق یا حذف موضوع و اعاده آن به دبیرخانه، مستلزم پیشنهاد رئیس جلسه و یا یکی از اعضای حاضر و موافقت اکثریت اعضای حاضر در جلسه می‌باشد.
ماده12: در صورتی که موضوعی نیازمند اتخاذ تصمیم شورای استان باشد، رأی اکثریت اعضای حاضر ملاک تصمیم می‌باشد و درصورت مساوی بودن آرا در تصمیمات شورا، اکثریت با رأی رئیس جلسه احراز می‌شود.
ماده13: دبیر شورا، سخنگوی آن نیز می باشد و موظف است دستورجلسه و مصوبات شورای استان در هر جلسه را در اختیار رسانه ها قرار دهد.
 
 
وظایف شورای استان
ماده14: وظایف و اختیارات شورای استانی به شرح ذیل می‌باشد:
 1. دریافت و بررسی درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی استان
 2. طرح مسائل و موضوعات دریافتی در جلسات شورای استانی و اتخاذ تصمیم در جهت بهبود محیط کسب و کار در استان
 3. ارسال گزارش ها و درخواست های دریافتی با ابعاد ملی و فراگیر به دبیرخانه شورای ملی
 4. همکاری و هماهنگی با شورای ملی
 
دبیرخانه شورای استان و وظایف آن
ماده15: دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف- تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده 3 این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای ملی
ب- استقرار ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات، درخواست ها و پیشنهادهای فعالان و تشکل های اقتصادی استان
پ- بررسی درخواست ها و پیشنهادهای دریافتی و اولویت بندی جهت طرح در جلسه شورای استان
ت- برگزاری جلسات کارگروه تخصصی (کارشناسی) و یا نشست های مشورتی با استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان در فرایند بررسی موضوعات و نهایی سازی پیشنهادها جهت طرح در شورای استان.
این جلسات با دعوت دبیرخانه های شورای استان از نمایندگان تشکل ها و فعالان اقتصادی که درخواست خود را ارائه داده اند، همچنین، نمایندگان دستگاه های اجرایی مرتبط به موضوع در استان، نماینده رئیس و دبیر شورای استان و سایر افراد و نهادهای مرتبط به تشخیص دبیرخانه شورای استان تشکیل می گردد.
ث- برائه دلایل مخالفت با درخواست تشکل ها و فعالان اقتصادی به ایشان در صورت عدم طرح در جلسه شورای استان
ج- تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی در قالب فرم پیوست شماره (1) برای طرح موضوعات در جلسه شورای استان
چ- ارسال موضوعات و درخواست ها با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بند 3 ماده 14 این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای ملی جهت بررسی و تصمیم گیری
ح- ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه و گزارش کارشناسی، براي اعضای شورای استان، مدعوین جلسه و دبیرخانه شورای ملی، حداقل پنج روز پيش از برگزاري جلسه
خ- تنظیم صورتجلسه و ارسال آن برای اعضای شورای استان و دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (2) حداکثر 10 روز پس از برگزاري جلسه
د- ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استانی و پیگیری اجرای آنها
ذ- ارسال نتایج پيگيري مصوبات و دستاوردهای شورای استان به دبیرخانه شورای ملی
ر- تنظيم گزارش‌هاي فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورای استان و ارسال آن به دبیرخانه شورای ملی مطابق فرم پیوست شماره (3) حداکثر دو هفته بعد از پایان هر فصل
ز- طراحي و استقرار فرايند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه
ژ- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی
س- ارسال گزارش هزینه کرد بودجه به دبیرخانه شورای ملی
ش- هماهنگی با سایر مراجع استانی مرتبط به بهبود محیط کسب و کار از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید، کارگروه اقتصادی، اشتغال و سرمایه گذاری، کارگروه توسعه صادرات، کارگروه تنظیم بازار و سایر نهادهای مشابه، به منظور ایجاد هم افزایی، جلوگیری از موازی کاری و عدم ورود به دستور کارهای تکراری، و نیز استفاده حداکثری از تمامی نهادها و کارگروه های استان جهت تقویت عملکرد شورای استان و بهبود محیط کسب و کار
 
 
تصویب و اصلاح دستورالعمل
ماده16: این دستورالعمل مشتمل بر 16 ماده و 12 تبصره و 3 فرم پیوست می‌باشد و از تاریخ ابلاغ لازم الاجراء است. هرگونه اصلاح و تغییر در آن منوط به اعلان پیشنهاد به دبیرخانه شورای ملی و تصویب و ابلاغ بعدی است.

پیوست شماره (1) - فرم گزارش کارشناسی
پیوست شماره (2)- فرم صورتجلسه و مصوبات جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
پیوست شماره (3)- فرم گزارش فصلی عملکرد شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
 
 
دستورالعمل ارزیابی و پایش عملکرد شوراهای استانی
(موضوع تبصره ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390/11/16)
 
  تهیه شده در: دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخحش خصوصی  
این دستورالعمل به منظور بهبود و ارتقای عملکرد شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در ارتباط با "دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی" (ویرایش سوم- مصوب شهریور 1399)، تهیه شده و مشتمل بر چهار بخش می باشد: بخش اول) تعاریف، بخش دوم) معرفی شاخص ها و مؤلفه‌های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات، بخش سوم) تشریح نحوه ارزیابی و امتیاز دهی و بخش چهارم) امتیاز ویژه.
هر گونه اصلاح و بازنگری در این دستورالعمل منوط به اعلان پیشنهاد به دبیرخانه شورای ملی و تصویب و ابلاغ ویرایش بعدی است.
همچنین در صورت اختصاص بودجه حمایتی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مستقر در اتاق ایران به دبیرخانه شوراهای استانی، نتایج حاصل از ارزیابی بر مبنای این دستورالعمل، ملاک تخصیص بودجه خواهد بود.
بخش اول: تعاریف
 1. دستورالعمل شوراهای استانی: دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی
 2. گزارش کارشناسی: تعریف ارائه شده در ردیف (4) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 3. جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی): تعریف ارائه شده در ردیف (5) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 4. مصوبات استانی: تعریف ارائه شده در بند (الف) ردیف (6) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 5. موضوعات ملی و فراگیر: تعریف ارائه شده در بند (ب) ردیف (6) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 6. دستاورد استانی: تعریف ارائه شده در ردیف (7) ماده (1) دستورالعمل شوراهای استانی
 7. گزارش فصلی: گزارش عملکرد سه ماهه شورای استان و دبیرخانه متبوع (موضوع بند (ر) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
 8. دستورجلسه با موضوع اقتصادی: دستورجلسه ای است که به مشکل یا مسئله ای در یکی از حوزه های مختلف اقتصادی که فعالان و تشکل های اقتصادی با آن مواجه هستند، می پردازد.
 9. گزارش هزینه کرد بودجه: گزارش شش ماهه هزینه های صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای استان بر مبنای بودجه تخصیص یافته به آن، (موضوع بند (س) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
 10. شورای ملی: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 11. شورای استان: شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان
بخش دوم: معرفی شاخص ها و مؤلفه های ارزیابی و نحوه تقسیم و تخصیص امتیازات
متناسب با اجزای "دستورالعمل شوراهای استانی "، ارزیابی این شوراها و دبیرخانه های متبوع که در بازه زمانی 6 ماهه انجام می شود، بر مبنای 6 شاخص زیر صورت می پذیرد:
 1. تشکیل جلسات
 2. وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)
 3. دستاوردهای استانی
 4. موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر
 5. وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)
 6. وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))
برای ارزیابی هریک از شاخص های فوق، مؤلفه یا مؤلفه هایی تعیین شده است که بر اساس اهمیت شاخص های ارزیابی و مؤلفه های زیرمجموعه آن، به ترتیب زیر تقسیم می گردند.
 
ردیف شاخص های ارزیابی مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی سقف امتیاز مؤلفه امتیاز شاخص
 
1 تشکیل جلسات 1-1- برگزاری جلسات رسمی 9 21
2-1-انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی 3
3-1- حضور رئیس شورا (استاندار) در جلسات 6
4-1- رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در جلسات 3
 
2 وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا) 1-2- طرح دستورجلسات مرتبط با موضوع اقتصادی 6 36
2-2- برگزاری کارگروه های تخصصی (کارشناسی) 6
3-2- تدوین گزارش های کارشناسی 12
4-2- اتخاذ مصوبات استانی 6
5-2- پیگیری اجرای مصوبات استانی 6
 
3 دستاوردهای استانی 1-3- دستاوردهای استانی 6 6
 
4 موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر 1-4- موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر 5 15
2-4- کیفیت گزارش های کارشناسی 10
 
5 وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات) 1-5- ارسال دعوتنامه های منضم به گزارش های کارشناسی 3 10/5
2-5- تنظیم صورتجلسات 6
3-5- تهیه و انتشار خبر جلسات 1/5
 
6 وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات)) 1-6- استقرار ساز و کار و سامانه های دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان و تشکل های اقتصادی 0/5 11/5
2-6- توانمند سازی دبیرخانه شورای استان 2
3-6- ارتباط با سایر شوراهای استانی 2
4-6- همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی 4
5-6- اتتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در سایت 1
6-6- گزارش های فصلی 1
7-6- گزارش هزینه کرد بودجه 1
 
جمع امتیاز 100
نحوه تخصیص امتیاز نیز در فرایند ارزیابی به ترتیب زیر می باشد:
 1. برای هر یک از شاخص های ارزیابی، جداولی تنظیم شده که در آن ها، امتیاز تخصیص یافته به هر یک از مؤلفه های ارزیابی مرتبط با آن شاخص و نیز سقف امتیاز در نظر گرفته شده برای ارزیابی هر مؤلفه تعیین شده است.
 2. امتیاز حاصله برای هر مؤلفه با توجه به ارزیابی مدارک و مستندات ارسالی هر استان و تطابق آن با احکام "دستورالعمل شوراهای استانی"، و نیز بر اساس سقف امتیاز در نظر گرفته شده، حاصل می گردد.
 3. امتیاز هر شاخص، جمع امتیازات حاصل از مؤلفه های ارزیابی است که در ستون انتهایی جدول با عبارت " مجموع امتیاز" نشان داده می‌شود.
 4. مجموع امتیازات بدست آمده از شاخص های ارزیابی، امتیاز نهایی هر استان را تعیین می نماید.
 5. حداکثر امتیاز حاصل از پایش برای هر استان، عدد 100 می باشد.
بخش سوم) تشریح نحوه ارزیابی و امتیازدهی
1) شاخص تشکیل جلسات (21 امتیاز)
جدول شماره (1)- شاخص تشکیل جلسات
 
عنوان مؤلفه برگزاری هر جلسه رسمی انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی حضور رئیس شورا (استاندار)
در هر جلسه
رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در هر جلسه مجموع امتیاز
 
امتیاز تخصیص یافته 1/5 0/5 1 0/5 3/5
 
سقف امتیاز 9 3 6 3 21
 
توضیحات جلسه برگزار شده از حد نصاب لازم اعضای شورا برخوردار و دارای رسمیت باشد. در صورت عدم برگزاری جلسه مطابق با تقویم، جلسات با فاصله حداکثر یک هفته قبل یا یک هفته بعد از تاریخ تعیین شده در تقویم مورد پذیرش می باشند. جلسات رسمی با حضور رئیس شورا برگزار گردد. انتخاب 8 نفر از مدیران عامل یا رؤسای هیات مدیره یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی مطابق با شرایط و معیارهای تعیین شده در تبصره (1) ماده 2 "دستورالعمل شوراهای استانی" می باشد. امتیاز کامل از این شاخص، منوط به برگزاری حداقل 6 جلسه رسمی منطبق با تقویم، با حضور رئیس شورا و رعایت در شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب 8 نفر بخش خصوصی و تعاونی طی دوره شش ماهه می باشد.
طبق جدول فوق، ارزیابی شاخص تشکیل جلسات مشتمل بر سنجش چهار مؤلفه" برگزاری هر جلسه رسمی"، " انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی" ،" حضور رئیس شورا در هر جلسه" و " رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیات مدیره یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی" می‌باشد. از آن جایی که طبق ماده (3) دستورالعمل شوراهای استانی، این شوراها موظف به تشکیل حداقل یک جلسه عادی در هر ماه می‌باشند، لذا مقتضی است استان در هر دوره شش ماهه ارزیابی، حداقل 6 جلسه بر اساس تقویم زمانی برگزار نماید. بنابراین، تخصیص امتیاز از مجموع 21 امتیاز در نظر گرفته شده برای این بخش، شامل 9 امتیاز برای مؤلفه اول، 3 امتیاز، مؤلفه دوم، 6 امتیاز، مؤلفه سوم و 3 امتیاز برای مؤلفه چهارم است.
توضیح 1:طبق ماده 4 دستورالعمل شوراهای استانی، تمامی جلسات برگزار شده شوراهای استانی، بایستی از حد نصاب لازم جهت رسمیت برخوردار بوده و لذا جلساتی که دارای رسمیت نباشند، در ارزیابی مورد محاسبه قرار نخواهند گرفت.
توضیح 2:حداکثر جلسات برگزار شده در هر ماه بایستی 2 جلسه باشد. در غیر این صورت جلسات برگزار شده در مؤلفه "برگزاری جلسات رسمی" محسوب نمی گردد.
2) شاخص وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا) (36 امتیاز)
موضوعات اقتصادی که در دستورجلسات شورا قرار می گیرند، بایستی قبلاً به دبیرخانه شورای استان ارجاع شده و طبق بند (ج) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی، منضم به گزارش کارشناسی باشند.
تهیه گزارش کارشناسی و تکمیل فرم مربوطه با استفاده از مطالعات صورت گرفته توسط دبیرخانه شورای استان و نیز از طریق نظرات ارائه شده و نتایج حاصله در جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی) صورت می گیرد.
 
جدول شماره (2)- شاخص وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)
 
عنوان مؤلفه طرح دستورجلسه با موضوع اقتصادی برگزاری کارگروه تخصصی (کارشناسی) تدوین گزارش کارشناسی اتخاذ مصوبه پیگیری اجرای مصوبات استانی مجموع امتیاز
 
امتیاز تخصیص یافته 0/5 0/5 1 0/5 0/5 3
 
سقف امتیاز 6 6 12 6 6 36
 
توضیحات دستورجلسه با موضوع اقتصادی و مرتبط با محیط کسب و کار، با تاکید بر بررسی مسائل و مشکلات فعالان و تشکل‌های اقتصادی (موضوع بند (1) ماده 14 دستورالعمل شوراهای استانی) مطرح شود. بررسی اولیه هر دستورجلسه در قالب جلسات کارگروه تخصصی صورت گیرد. هر دستورجلسه مرتبط با موضوع اقتصادی بایستی منضم به گزارش کارشناسی باشد. برای هر دستورجلسه با موضوع اقتصادی، حداقل یک مصوبه در جهت بهبود محیط کسب و کار استان اتخاذ گردد. به منظور اجرای مصوبات استانی برای دستورجلسات با موضوع اقتصادی، پیگیری لازم صورت گیرد. امتیاز کامل از این شاخص بر مبنای 12 دستور‌جلسه ای است که حداکثر امتیاز را از مؤلفه‌های ارزیابی اخذ نموده و "مجموع امتیاز" آن ها نسبت به سایر دستورجلسات بیشتر می باشد.
طبق جدول فوق، در ارزیابی وضعیت شورای استان از حیث موضوعات مطروحه در جلسات، آن گروه از دستورجلسات برای شورا امتیاز آور خواهند بود که از مؤلفه های ارزیابی مربوط به این شاخص، امتیاز لازم را کسب نمایند. بر این اساس، هر دستورجلسه مطروحه در جلسه شورا، در صورت برخورداری از موضوع اقتصادی مرتبط با محیط کسب و کار، برگزاری جلسه کارگروه تخصصی (کارشناسی)، دارا بودن گزارش کارشناسی، اتخاذ مصوبه استانی مرتبط با دستور مطروحه و پیگیری صورت گرفته برای اجرایی شدن مصوبه استانی از 3 امتیاز تخصیص یافته به هر دستورجلسه برخوردار می گردد.
توضیح 1:در هر جلسه شورای استان، طرح حداقل 2 و حداکثر 4 دستورجلسه با موضوعات اقتصادی در نظر گرفته شده است، لذا در ارزیابی شش ماهه و برگزاری حداقل 6 جلسه رسمی منطبق با تقویم، بررسی حداقل 12 و حداکثر 24 دستورجلسه با موضوع اقتصادی امکان‌پذیر می‌باشد. سقف امتیاز برای این شاخص و مؤلفه های ارزیابی آن نیز بر مبنای برگزاری 6 جلسه رسمی منطبق با تقویم و طرح 12 دستورجلسه با موضوع اقتصادی در نظر گرفته شده است.
توضیح 2:نحوه اطلاع دبیرخانه شورای ملی در خصوص پیگیری مصوبات برای هر دستورجلسه با موضوع اقتصادی، از طریق ملاحظه گزارش عملکرد فصلی شورای استان یا مشاهده نتایج پیگیری مصوبات استانی از طریق وب سایت اختصاصی شورای استان یا وب سایت اتاق بازرگانی مرکز استان می باشد.
3) شاخص دستاوردهای استانی (6 امتیاز)
جدول شماره (3)- شاخص دستاوردهای استانی
 
عنوان مؤلفه دستاورد استانی مجموع امتیاز
 
امتیاز تخصیص یافته 2 2
 
سقف امتیاز 6 6
 
توضیحات امتیاز تخصیص یافته به ازای هر دستاورد استانی می باشد. امتیاز کامل بر اساس حداقل 3 دستاورد استانی طی دوره شش ماهه ارزیابی و با تایید دبیرخانه شورای ملی است.
از آن جایی که مصوبات و تصمیمات اتخاذ شده در جلسات، زمانی حائز اهمیت می باشند که به مرحله اجرا رسیده و منجر به حل مشکلات و مسائل اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار استان شوند، لذا در ارزیابی وضعیت استان از شاخص فوق، آن گروه از مصوباتی که بعد از پیگیری‌های صورت گرفته، محقق شده و به عنوان دستاورد محسوب شوند، برای استان امتیازآور می باشند.
مطابق جدول بالا، امتیاز تخصیص یافته برای هر دستاورد استانی، 2 امتیاز است که طی دوره زمانی شش ماهه و با در نظر گرفتن حداقل 3 دستاورد استانی، سقف امتیاز نیز برای ارزیابی این شاخص، عدد 6 می باشد.
توضیح:دبیرخانه شورای استان، در صورت حصول دستاورد استانی، بایستی آن را به دبیرخانه شورای ملی اطلاع رسانی نموده که بعد از تایید دبیرخانه شورای ملی، امتیاز لازم به استان اختصاص خواهد یافت.
4) شاخص موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر (15 امتیاز)
جدول شماره (4)- شاخص موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر
 
عنوان مؤلفه موضوع با ابعاد ملی و فراگیر کیفیت گزارش کارشناسی مجموع امتیاز
 
امتیاز تخصیص یافته 1 2 3
 
سقف امتیاز 5 10 15
 
توضیحات موضوع با ابعاد ملی و فراگیر توسط دبیرخانه شورای ملی، تایید می گردد. کیفیت گزارش کارشناسی توسط دبیرخانه شورای ملی مورد بررسی قرار می گیرد. امتیاز کامل منوط به حداقل 5 موضوع ملی منضم به گزارش کارشناسی با کیفیت، طی دوره شش ماهه می باشد.
در ارزیابی شاخص موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر، طبق جدول بالا، 2 مؤلفه مبنای سنجش قرار می‌گیرد. مؤلفه اول، شامل موضوع با ابعاد ملی و فراگیر است که بایستی جهت بررسی و تصمیم گیری به دبیرخانه شورای ملی ارسال گردد. (موضوع بند (3) ماده 14 و نیز بند (چ) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی)
این موضوعات پس از ارسال، از نظر نوآوری (تکراری نبودن) و نیز رعایت بند (ب) ردیف (6) ماده 1 دستورالعمل شوراهای استانی مبنی بر دارا بودن ماهیت ملی و فراگیر، مورد بررسی دبیرخانه شورای ملی قرار گرفته و در صورت برخورداری از شرایط فوق، به عنوان موضوع ملی قابل تایید، امتیاز این مؤلفه (1 امتیاز) به آن اختصاص خواهد یافت.
مؤلفه دیگر برای ارزیابی این شاخص، کیفیت گزارش کارشناسی در خصوص موضوع با ابعاد ملی و فراگیر است. بنابراین، اگر چه در ارزیابی دومین شاخص این دستورالعمل (جدول شماره 2)، شورای استان از امتیاز لازم مبنی بر دارا بودن گزارش کارشناسی برخوردار می گردد، اما در این شاخص، کیفیت و محتوای گزارش کارشناسی موضوعات ملی و فراگیر بر اساس "راهنمای تکمیل فرم گزارش کارشناسی" توسط دبیرخانه شورای ملی مورد ارزیابی قرار می گیرد و امتیاز لازم به گزارش کارشناسی مربوطه اختصاص خواهد یافت.
امتیازات حاصل از مجموع 2 مؤلفه ارزیابی، وضعیت شاخص "موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر" را تعیین می نماید. از آن جایی که انتظار می رود شورای استان و دبیرخانه متبوع طی دوره زمانی شش ماهه، حداقل 5 موضوع ملی و فراگیر قابل بررسی همراه با گزارش های کارشناسی با کیفیت ارسال نمایند، سقف امتیاز این شاخص 15 امتیاز می باشد.
5) شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات) (10/5 امتیاز)
جدول شماره (5)- شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (1) (مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)
 
عنوان مؤلفه ارسال دعوتنامه منضم به گزارش کارشناسی تنظیم صورتجلسه تهیه و انتشار خبر جلسه مجموع امتیاز
 
امتیاز تخصیص یافته 0/5 1 0/25 1/75
 
سقف امتیاز 3 6 1/5 10/5
 
توضیحات ارسال دعوتنامه در زمان معین و همراه با گزارش های کارشناسی مربوط به دستورجلسات (موضوع بند (ح) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی) می‌باشد. ارسال صورتجلسه مطابق فرم مربوطه و در زمان معین (موضوع بند (خ) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی) صورت می‌گیرد. خبر جلسه شورای استان حداکثر 24 ساعت بعد از برگزاری جلسه به دبیرخانه شورای ملی ارسال می گردد. امتیاز کامل منوط به ارسال 6 دعوتنامه منضم به گزارش های کارشناسی، 6 صورتجلسه و 6 مورد خبر جلسه مرتبط با جلسات شورای استان و در زمان های معین می‌باشد.
از جمله راه های ارتباطی دبیرخانه شورای استان با دبیرخانه شورای ملی، ارسال مستندات مرتبط با برگزاری جلسه است که بر اساس دستورالعمل شوراهای استانی، دبیرخانه شورای استان، موظف به ارسال آن ها در زمان معین و مطابق با فرم تعیین شده می باشد. بنابراین، علاوه بر ارسال مستند گزارش کارشناسی که در شاخص های دوم و چهارم این دستورالعمل (جداول 2 و 4) به آن پرداخته شد، ارسال دعوتنامه، صورتجلسه و خبر مربوط به هر جلسه نیز از جمله مستنداتی هستند که طبق توضیحات ارائه شده در جدول فوق، در صورت رعایت آن ها، امتیاز لازم به هر مؤلفه تخصیص می یابد.
همچنین، از آن جایی که سقف امتیاز برای مؤلفه های ارزیابی این شاخص بر اساس برگزاری 6 جلسه منطبق با تقویم زمانی، در نظر گرفته شده است، لذا تخصیص امتیاز از مجموع 10/5 امتیاز در نظر گرفته شده برای این بخش، شامل 3 امتیاز برای مؤلفه اول، 6 امتیاز، مؤلفه دوم و 1/5 امتیاز برای مؤلفه سوم است.
6) شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات)) (11/5 امتیاز)
 
جدول شماره (6)- شاخص وظایف دبیرخانه شورای استان (2) (اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))
 
عنوان مؤلفه استقرار و بروز رسانی ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات و پیشنهادات توانمندسازی دبیرخانه شورای استان ارتباط با سایر شوراهای استانی انتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در سایت همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی گزارش‌های فصلی گزارش هزینه‌کرد بودجه مجموع امتیاز
 
سقف امتیاز 0/5 2 2 1 4 1 1 11/5
 
توضیحات استقرار و بروزرسانی ساز و کار و سامانه‌های دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان و تشکل های اقتصادی از قبیل: بارگذاری فرم ثبت درخواست تشکل‌های اقتصادی در سایت یا ایجاد سامانه CRM و ... اقداماتی از قبیل:
1. تامین نیروی انسانی متخصص
2. برگزاری یا شرکت در دوره‌های آموزشی به منظور تقویت بدنه کارشناسی دبیرخانه
3. بهره مندی از نظرات مشاوران و متخصصان در خصوص کارشناسی موضوعات و دستورجلسات و ...
اقداماتی از قبیل:
1. برگزاری جلسات مشترک استان‌ها
2. حضور در جلسات شوراهای استانی یکدیگر
3. ارتباط و تعامل در خصوص نحوه برگزاری جلسات و بهره‌مندی از مستندات یکدیگر در زمینه برخی موضوعات مشابه و ...
انتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در وبسایت اختصاصی شورای استان یا صفحه اختصاصی شورا در سایت اتاق بازرگانی به علاوه انتشار در سایر جراید و رسانه‌های اجتماعی همکاری در زمینه‌هایی از قبیل:
1. پاسخ به استعلامات دبیرخانه شورای ملی
2. مشارکت مؤثر در جلسات کارگروه تخصصی برگزار شده توسط دبیرخانه شورای ملی (به فراخور دعوت)
3. همکاری با دبیرخانه شورای ملی در بررسی موضوعات ملی و فراگیر
4. مشارکت مؤثر در جلسات دوره‌ای‌دبیرخانه شورای ملی با دبیرخانه‌های شوراهای استانی و ...
ارسال گزارش‌های فصلی در 2 نوبت سه ماهه مطابق فرم و در زمان معین (موضوع بند (ر) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی) ارسال گزارش هزینه کرد بودجه شورای استان (موضوع بند (س) ماده 15 دستورالعمل شوراهای استانی) امتیاز کامل از این شاخص، بر اساس مستندات ارسالی و بررسی دبیرخانه شورای ملی می‌باشد.
توضیح: نحوه ارزیابی دبیرخانه شورای ملی از مؤلفه های اول تا چهارم، بر اساس ارسال گزارش فصلی و تکمیل جدول شماره (5) گزارش مذکور می باشد.
بخش چهارم) امتیاز ویژه
علاوه بر اقدامات و فعالیت هایی که تا کنون اشاره گردید، برخی اقدامات مفید و مؤثر دیگری از سوی شوراهای استانی و دبیرخانه های متبوع صورت می گیرد که در متن این دستورالعمل و دستورالعمل شوراهای استانی پیش‌بینی نشده است. انجام هر یک از این موارد به شرح زیر و سایر اقدامات مشابه، موجب می شود تا استان مشمول امتیاز جداگانه ای به عنوان " امتیاز ویژه" علاوه بر 100 امتیاز در نظر گرفته شده جهت ارزیابی گردد. سقف امتیاز نیز برای این بخش، 5 امتیاز می باشد.
 1. برگزاری همایش ها و میزگردهای مرتبط با اهداف شورای گفت و گو (هر رویداد، 1 امتیاز و حداکثر 2 امتیاز)
 2. برگزاری جلسات با حضور مقامات ملی و کشوری (0/5 امتیاز)
 3. اطلاع رسانی یا فعالیت شورای استان و دبیرخانه متبوع در رسانه ها و شبکه های اجتماعی از قبیل اینستاگرام، واتساپ و .... (0/5 امتیاز)
 4. مشارکت مؤثر در تقسیم کار و پروژه های شورای ملی (2 امتیاز)
شاخص ارزیابی مؤلفه/ مؤلفه های ارزیابی امتیاز مؤلفه امتیاز شاخص
تشکیل جلسات
(21 امتیاز)
برگزاری جلسات رسمی    
انطباق زمان تشکیل جلسات با تقویم زمانی  
حضور رئیس شورا (استاندار) در جلسات  
رعایت شرایط و معیارهای حاکم بر انتخاب مدیران عامل یا رؤسای هیأت مدیره شرکت های برتر یا رؤسای تشکل های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی در جلسات    
وظایف شورای استان (طرح موضوعات و دستورجلسات در جلسات شورا)
(36 امتیاز)
طرح دستورجلسات مرتبط با موضوع اقتصادی    
برگزاری کارگروه های تخصصی (کارشناسی)  
تدوین گزارش های کارشناسی  
اتخاذ مصوبات استانی  
پیگیری اجرای مصوبات استانی  
دستاوردهای استانی (6 امتیاز) دستاوردهای استانی    
موضوعات پیشنهادی با ابعاد ملی و فراگیر
(15 امتیاز)
موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر    
کیفیت گزارش های کارشناسی  
وظایف دبیرخانه شورای استان (1)
(مدارک و مستندات مربوط به برگزاری جلسات)
(10/5 امتیاز)
ارسال دعوتنامه ها منضم به گزارش های کارشناسی    
تنظیم صورتجلسات  
تهیه و انتشار خبر جلسات  
وظایف دبیرخانه شورای استان (2)(اهم فعالیت ها و اقدامات دبیرخانه شورای استان (جدای از برگزاری جلسات))
(11/5 امتیاز)
استقرار ساز و کار و بروز رسانی سامانه های دریافت نظرات و پیشنهادات فعالان و تشکل های اقتصادی    
توانمند سازی دبیرخانه شورای استان  
ارتباط با سایر شوراهای استانی  
انتشار بهنگام مصوبات، نتایج پیگیری ها و دستاوردهای استانی در سایت  
همکاری و هماهنگی با دبیرخانه شورای ملی  
گزارش های فصلی  
گزارش هزینه کرد بودجه  
    جمع امتیاز  
    امتیاز ویژه  
    امتیاز نهایی  
 
  
 • نوشته شده
 • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی