گزارش صورتجلسات

گزارش جلسات برگزار شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
 
ردیف شماره جلسه تاریخ برگزاری مشاهده صورتجسات
59 جلسه هشتاد و هفت 1401/03/22 گزارش صورتجلسه 87
58 جلسه هشتاد و شش 1401/02/29 گزارش صورتجلسه 86
57 جلسه هشتاد و پنج 1401/0224 گزارش صورتجلسه 85
56 جلسه هشتاد و چهار 1401/02/01 گزارش صورتجلسه 84
55 جلسه هشتاد و سه 1400/12/25 گزارش صورتجلسه 83
54 جلسه هشتاد و دو 1400/12/21 گزارش صورتجلسه 82
53 جلسه هشتاد و یک 1400/11/23 گزارش صورتجلسه 81
52 جلسه هشتاد 1400/10/18 گزارش صورتجلسه 80
51 جلسه هفتاد و نه 1400/09/20 گزارش صورتجلسه 79
50 جلسه هفتاد و هشت 1400/08/22 گزارش صورتجلسه 78
49 جلسه هفتادو هفت 1400/07/17 گزارش صورتجلسه 77
48 جلسه هفتاد و شش 1400/06/20 گزارش صورتجلسه 76
47 جلسه هفتاد و پنج 1400/05/23 گزارش صورتجلسه 75
46 جلسه هفتادو چهار 1400/04/19 گزارش صورتجلسه 74
45 جلسه هفتادو سه 1400/03/22 گزارش صورتجلسه 73
44 جلسه هفتادو دو 1400/02/28 گزارش صورتجلسه 72
43 جلسه هفتادو یک 1400/02/15 گزارش صورتجلسه 71
42 جلسه هفتاد 1399/12/23 گزارش صورتجلسه 70
41 جلسه شصت و نه 1399/11/25 گزارش صورتجلسه 69
40 جلسه شصت و هشت 1399/10/27 گزارش صورتجلسه 68
39 جلسه شصت و هفت 1399/10/25 گزارش صورتجلسه 67
38 جلسه شصت و شش 1399/10/12 گزارش صورتجلسه 66
37 جلسه شصت و پنج 1399/09/29 گزارش صورتجلسه 65
36 جلسه شصت و چهار 1399/08/24 گزارش صورتجلسه 64
35 جلسه شصت و سه 1399/07/27 گزارش صورتجلسه 63
34 جلسه شصت و دو 1399/06/29 گزارش صورتجلسه 62
33 جلسه شصت و یک 1399/05/30 گزارش صورتجلسه 61
32 جلسه شصت 1399/04/28 گزارش صورتجلسه 60
31 جلسه پنجاه و نه 1399/03/17 گزارش صورتجلسه 59
30 جلسه پنجاه و هشت 1398/10/28 گزارش صورتجلسه 58
29 جلسه پنجاه و هفت 1398/09/16 گزارش صورتجلسه 57
28 جلسه پنجاه و شش 1398/08/11 گزارش صورتجلسه 56
27 جلسه پنجاه و پنج 1398/06/11 گزارش صورتجلسه 55
26 جلسه پنجاه و چهار 1398/05/02 گزارش صورتجلسه 54
25 جلسه پنجاه و سوم 1398/04/19 گزارش صورتجلسه 53
24 جلسه پنجاه و دوم 1398/04/01 گزارش صورتجلسه 52
23 جلسه پنجاه و یک 1398/03/09 گزارش صورتجلسه 51
22 جلسه پنجاه 1398/02/10 گزارش صورتجلسه 50
21 جلسه چهل و نه 1397/12/26 گزارش صورتجلسه 49
20 جلسه چهل و هشت 1397/11/04 گزارش صورتجلسه 48
19 جلسه چهل و هفت 1397/09/07 گزارش صورتجلسه 47
18 جلسه چهل و شش 1397/08/24 گزارش صورتجلسه 46
17 جلسه چهل و پنجم 1397/07/29 گزارش صورتجلسه 45
16 جلسه چهل و چهارم 1397/07/25 گزارش صورتجلسه 44
15 جلسه چهل و سوم 1397/07/02 گزارش صورتجلسه 43
14 جلسه چهل و دوم 1397/05/17 گزارش صورتجلسه 42
13 جلسه چهل و یکم 1397/04/28 گزارش صورتجلسه 41
12 جلسه چهلم 1397/03/09 گزارش صورتجلسه 40
11 جلسه سی و نهم 1397/01/22 گزارش صورتجلسه 39
10 جلسه سی و هشتم 1396/12/12 گزارش صورتجلسه 38
9 جلسه سی و هفتم 1396/11/04 گزارش صورتجلسه 37
8 جلسه سی و ششم 1396/10/13 گزارش صورتجلسه 36
7 جلسه سی و پنجم 1396/09/18 گزارش صورتجلسه 35
6 جلسه سی و چهارم 1396/08/08 گزارش صورتجلسه 34
5 جلسه سی و سوم 1396/07/18 گزارش صورتجلسه 33
4 جلسه سی و دوم 1396/06/06 گزارش صورتجلسه 32
3 جلسه سی و یکم 1396/05/10 گزارش صورتجلسه 31
2 جلسه سی‌ام 1396/04/07 گزارش صورتجلسه 30
1 جلسه بیست و نهم 1396/02/27 گزارش صورتجلسه 29
 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی