گزارش صورتجلسات

گزارش جلسات برگزار شده در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی
 
شماره جلسه تاریخ برگزاری مشاهده صورتجسات
جلسه صدو سومین 1403/03/31 گزارش صورتجلسه 103
جلسه صدو دومین 1403/02/13 گزارش صورتجلسه 102
جلسه صدو یکمین 1402/12/17 گزارش صورتجلسه 101
جلسه صدم 1402/11/12 گزارش صورتجلسه 100
جلسه نود و نه 1402/09/18 گزارش صورتجلسه 99
جلسه نود و هشت 1402/07/27 گزارش صورتجلسه 98
جلسه نود و هفت 1402/05/28 گزارش صورتجلسه 97
جلسه نود و شش 1402/05/10 گزارش صورتجلسه 96
جلسه نود و پنج 1402/03/06 گزارش صورتجلسه 95
جلسه نود و چهار 1401/12/21 گزارش صورتجلسه_94
جلسه نود و سه 1401/11/27 گزارش صورتجلسه 93
جلسه نود و دو 1401/11/08 گزارش صورتجلسه 92
جلسه نود و یک 1401/09/26 گزارش صورتجلسه 91
جلسه نود 1401/07/27 گزارش صورتجلسه 90
جلسه هشتاد و نه 1401/06/20 گزارش صورتجلسه 89
جلسه هشتاد و هشت 1401/05/22 گزارش صورتجلسه 88
جلسه هشتاد و هفت 1401/03/22 گزارش صورتجلسه 87
جلسه هشتاد و شش 1401/02/29 گزارش صورتجلسه 86
جلسه هشتاد و پنج 1401/02/24 گزارش صورتجلسه 85
جلسه هشتاد و چهار 1401/02/01 گزارش صورتجلسه 84
جلسه هشتاد و سه 1400/12/25 گزارش صورتجلسه 83
جلسه هشتاد و دو 1400/12/21 گزارش صورتجلسه 82
جلسه هشتاد و یک 1400/11/23 گزارش صورتجلسه 81
جلسه هشتاد 1400/10/18 گزارش صورتجلسه 80
جلسه هفتاد و نه 1400/09/20 گزارش صورتجلسه 79
جلسه هفتاد و هشت 1400/08/22 گزارش صورتجلسه 78
جلسه هفتادو هفت 1400/07/17 گزارش صورتجلسه 77
جلسه هفتاد و شش 1400/06/20 گزارش صورتجلسه 76
جلسه هفتاد و پنج 1400/05/23 گزارش صورتجلسه 75
جلسه هفتادو چهار 1400/04/19 گزارش صورتجلسه 74
جلسه هفتادو سه 1400/03/22 گزارش صورتجلسه 73
جلسه هفتادو دو 1400/02/28 گزارش صورتجلسه 72
جلسه هفتادو یک 1400/02/15 گزارش صورتجلسه 71
جلسه هفتاد 1399/12/23 گزارش صورتجلسه 70
جلسه شصت و نه 1399/11/25 گزارش صورتجلسه 69
جلسه شصت و هشت 1399/10/27 گزارش صورتجلسه 68
جلسه شصت و هفت 1399/10/25 گزارش صورتجلسه 67
جلسه شصت و شش 1399/10/12 گزارش صورتجلسه 66
جلسه شصت و پنج 1399/09/29 گزارش صورتجلسه 65
جلسه شصت و چهار 1399/08/24 گزارش صورتجلسه 64
جلسه شصت و سه 1399/07/27 گزارش صورتجلسه 63
جلسه شصت و دو 1399/06/29 گزارش صورتجلسه 62
جلسه شصت و یک 1399/05/30 گزارش صورتجلسه 61
جلسه شصت 1399/04/28 گزارش صورتجلسه 60
جلسه پنجاه و نه 1399/03/17 گزارش صورتجلسه 59
جلسه پنجاه و هشت 1398/10/28 گزارش صورتجلسه 58
جلسه پنجاه و هفت 1398/09/16 گزارش صورتجلسه 57
جلسه پنجاه و شش 1398/08/11 گزارش صورتجلسه 56
جلسه پنجاه و پنج 1398/06/11 گزارش صورتجلسه 55
جلسه پنجاه و چهار 1398/05/02 گزارش صورتجلسه 54
جلسه پنجاه و سوم 1398/04/19 گزارش صورتجلسه 53
جلسه پنجاه و دوم 1398/04/01 گزارش صورتجلسه 52
جلسه پنجاه و یک 1398/03/09 گزارش صورتجلسه 51
جلسه پنجاه 1398/02/10 گزارش صورتجلسه 50
جلسه چهل و نه 1397/12/26 گزارش صورتجلسه 49
جلسه چهل و هشت 1397/11/04 گزارش صورتجلسه 48
جلسه چهل و هفت 1397/09/07 گزارش صورتجلسه 47
جلسه چهل و شش 1397/08/24 گزارش صورتجلسه 46
جلسه چهل و پنجم 1397/07/29 گزارش صورتجلسه 45
جلسه چهل و چهارم 1397/07/25 گزارش صورتجلسه 44
جلسه چهل و سوم 1397/07/02 گزارش صورتجلسه 43
جلسه چهل و دوم 1397/05/17 گزارش صورتجلسه 42
جلسه چهل و یکم 1397/04/28 گزارش صورتجلسه 41
جلسه چهلم 1397/03/09 گزارش صورتجلسه 40
جلسه سی و نهم 1397/01/22 گزارش صورتجلسه 39
جلسه سی و هشتم 1396/12/12 گزارش صورتجلسه 38
جلسه سی و هفتم 1396/11/04 گزارش صورتجلسه 37
جلسه سی و ششم 1396/10/13 گزارش صورتجلسه 36
جلسه سی و پنجم 1396/09/18 گزارش صورتجلسه 35
جلسه سی و چهارم 1396/08/08 گزارش صورتجلسه 34
جلسه سی و سوم 1396/07/18 گزارش صورتجلسه 33
جلسه سی و دوم 1396/06/06 گزارش صورتجلسه 32
جلسه سی و یکم 1396/05/10 گزارش صورتجلسه 31
جلسه سی‌ام 1396/04/07 گزارش صورتجلسه 30
جلسه بیست و نهم 1396/02/27 گزارش صورتجلسه 29
 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی