اعضای دبیرخانه

 

نسرین درخشانی: سرپرست دبیرخانه 

مصطفی بهنیا:
مشاور دبیرخانه 

شلاله طاهری: همکار دبیرخانه 
 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی