اعضای دبیرخانه

 

نسرین درخشانی: سرپرست دبیرخانه 

مصطفی بهنیا:
مشاور دبیرخانه 

شلاله طاهری: کارشناس دبیرخانه 

رعنا باقرزاده کریمی: کارشناس دبیرخانه

 
 
  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی