وظایف دبیرخانه شورای استان


دبیرخانه شورای استان و وظایف آن برگرفته از دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی
 
ماده14: دبیرخانه شورای استان زیر نظر رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مرکز استان تشکیل می‌شود و وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف- استقرار سامانه‌های نظرخواهی و نظرسنجی از ذینفعان استان، با تاکید بر تشکل‌های اقتصادی و ارسال درخواست‌ها و پیشنهادها، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
ب- تهیه و گردآوری اطلاعات آماری تعیین شده توسط شورای استان، موضوع بند (د) ماده 13 این دستورالعمل و طراحی و استقرار سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری استان به منظور انتشار اطلاعات مذکور
تبصره: اطلاعات آماری مورد نیاز برای فعالان اقتصادی، باید قبل از استقرار در سامانه یا پایگاه اطلاعات آماری استان، به تایید مرکز آمار ایران برسد.
پ-تنظیم نمودار سازمانی، طراحي و استقرار فرايند‌های مطالعاتي و اجرايی و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقای توان کارشناسی، در دبیرخانه
ت- تهیه و تنظیم گزارش کارشناسی با بهره‌گیری از توان کارشناسی دبیرخانه در بررسی موضوعات جهت طرح در جلسه شورا
ث- استفاده از امکانات و توان کارشناسی و تخصصی سازمان‌های متبوع اعضای شورای استان با مشارکت کارشناسان و متخصصان آن سازمان‌ها در فرایند نهایی سازی پیشنهادات از طریق برگزاری جلسات مصاحبه یا کارگروه کارشناسی
ج- ارسال موضوعات با ابعاد ملی و فراگیر موضوع بندهای الف و ب ماده 13 این دستورالعمل، منضم به گزارش کارشناسی و مستندات مربوطه، جهت بررسی و تصمیم‌گیری به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (1) و پیگیری نتیجه
تبصره: گزارشی از وضعیت مصوبات و موضوعات ملی و فراگیر ارسال شده از سوی شوراهای استانی، هر سه ماه یکبار، توسط دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی تنظیم و به شوراهای استانی ارسال می گردد.
چ- ارسال گزارش‌های کارشناسی تهیه شده در حوزه‌های موضوعات برشمرده ذیل بندهای ت، ج، چ، ح و ذ، ماده 13 این دستورالعمل به همراه مستندات مربوطه به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (1)
ح- تنظیم تقویم زمانی تشکیل جلسات شورای استان مطابق موضوع ماده 2 این دستورالعمل به منظور طرح و تصویب در اولین جلسه ابتدای سال و ارسال یک نسخه از تقویم مصوب شورا، به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی
خ- ارسال دعوتنامه مشتمل بر دستور جلسه، براي اعضاء و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، حداقل يک هفته پيش از برگزاری جلسه
د- تنظیم صورت‌جلسه و مصوبات شورا و ارسال آن برای اعضاء و دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مطابق فرم پیوست شماره (2) حداکثر 10 روز پس از برگزاری جلسه
ذ-ارسال مصوبات شورای استان به مراجع ذيربط استان و پیگیری اجرای آنها
تبصره: دبیرخانه شورای استان موظف است نسخه‌ای از مصوبات شورای استان را به شورای برنامه ریزی و توسعه استان جهت اطلاع ارسال نماید.
ر-ارسال نتایج پيگيری مصوبات شورای استان به دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌ خصوصی
ز- تنظيم گزارش‌های فصلی از عملكرد شورای استان و دبیرخانه متبوع، به منظور طرح در جلسه شورا و ارسال آن به دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی. گزارش‌های مذکور باید مطابق فرم پیوست شماره (3) تکمیل و ارسال گردد.

  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی