معرفی

معرفی دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی
 
در راستای اجرای موضوع ماده 13 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب 1390، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان و در کنار آن دبیرخانه شورای استان، از خرداد ماه سال 1393 در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز تشکیل و آغاز به کار نمود. از خرداد ماه سال 1393 تا کنون (مرداد ماه 1399) شصت و یک جلسه تشکیل داده است.

  • نوشته شده
  • توسط شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی