تاریخ : شنبه 22 خرداد 1400
کد 94

گزارش و مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.