تاریخ : سه شنبه 28 ارديبهشت 1400
کد 86

گزارش و مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.