تاریخ : چهارشنبه 15 ارديبهشت 1400
کد 85

گزارش و مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/15 در محل استانداری به تصویب رسید.