تاریخ : شنبه 23 اسفند 1399
کد 73

گزارش و مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/12/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.