تاریخ : شنبه 29 مهر 1396
کد 7

گزارش و مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/7/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.