تاریخ : پنجشنبه 30 مرداد 1399
کد 37

گزارش و مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/05/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.