تاریخ : شنبه 28 تير 1399
کد 36

گزارش و مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/04/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.