تاریخ : شنبه 28 دي 1398
کد 34

گزارش و مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/10/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.