تاریخ : شنبه 16 آذر 1398
کد 33

گزارش و مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/09/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.