تاریخ : شنبه 11 آبان 1398
کد 30

گزارش و مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/08/11 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.