تاریخ : چهارشنبه 26 تير 1398
کد 28

گزارش و مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/04/26 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.