تاریخ : شنبه 4 خرداد 1398
کد 25

گزارش و مصوبات پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/03/04 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.