تاریخ : شنبه 7 ارديبهشت 1398
کد 24

گزارش و مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/02/07 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.