تاریخ : پنجشنبه 16 اسفند 1397
کد 23

گزارش و مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/12/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.