تاریخ : يکشنبه 22 خرداد 1401
کد 227

گزارش و مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/03/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.