تاریخ : پنجشنبه 29 ارديبهشت 1401
کد 226

گزارش و مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.