تاریخ : شنبه 14 مهر 1397
کد 18

گزارش و مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/07/14 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.