تاریخ : شنبه 21 اسفند 1400
کد 177

گزارش و مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/21 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.