تاریخ : شنبه 23 بهمن 1400
کد 163

گزارش و مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/11/23 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.