تاریخ : شنبه 18 دي 1400
کد 155

گزارش و مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/10/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.