تاریخ : شنبه 20 آذر 1400
کد 149

گزارش و مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/09/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.