تاریخ : شنبه 22 آبان 1400
کد 148

گزارش و مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/08/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.