تاریخ : شنبه 17 مهر 1400
کد 147

گزارش و مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/17 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.