تاریخ : شنبه 20 شهريور 1400
کد 115

گزارش و مصوبات هفتاد و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و شمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.