تاریخ : شنبه 30 دي 1396
کد 11

گزارش و مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.