تاریخ : شنبه 19 تير 1400
کد 103

گزارش و مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هفتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/04/19 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.