تاریخ : پنجشنبه 7 دي 1396
کد 10

گزارش و مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/7 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.