تاریخ : شنبه 27 دي 1399
کد 51

گزارش و مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/10/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.