تاریخ : پنجشنبه 25 دي 1399
کد 46

گزارش و مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/10/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.