تاریخ : شنبه 29 آذر 1399
کد 41

گزارش و مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت وپنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/09/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.