تاریخ : پنجشنبه 29 آبان 1399
کد 40

گزارش و مصوبات شصت و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت وچهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.