تاریخ : پنجشنبه 1 آبان 1399
کد 39

گزارش و مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات شصت و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/08/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.