تاریخ : چهارشنبه 27 مهر 1401
کد 232

گزارش و مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات نودمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/07/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.