تاریخ : يکشنبه 20 شهريور 1401
کد 231

گزارش و مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/06/20 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.