تاریخ : چهارشنبه 9 شهريور 1401
کد 229

بخشنامه معاونت حقوقی رییس جمهور در خصوص‌ مواد ۲۴ و ۳۰ قانون بهبود محیط کسب و کار

.