تاریخ : شنبه 22 مرداد 1401
کد 228

گزارش و مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/05/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.