تاریخ : شنبه 24 ارديبهشت 1401
کد 225

گزارش و مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.