تاریخ : پنجشنبه 1 ارديبهشت 1401
کد 194

گزارش و مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/02/01 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.