تاریخ : چهارشنبه 25 اسفند 1400
کد 178

گزارش و مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

مصوبات هشتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 1400/12/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.