تاریخ : چهارشنبه 18 اسفند 1400
کد 170

گزارش تصویری؛ برگزاری کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی

کارگاه آموزشی امور مالیاتی با رویکرد نحوه ثبت دستگاه های کارتخوان در سامانه امور مالیاتی و آشنایی با قوانین مرتبط با تراکتش های بانکی و جرایم مالیاتی در محل اتاق تبریز به قورت حضوری و مجازی برگزار شد.