آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(128)

مصوبات چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/02/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 29 ارديبهشت 1397
گزارش و مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(126)

مصوبات سی و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/12/27 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

يکشنبه 27 اسفند 1396
گزارش و مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(119)

مصوبات سی و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/11/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 28 بهمن 1396
گزارش و مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(119)

مصوبات سی و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 30 دي 1396
گزارش و مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(118)

مصوبات سی و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 96/10/7 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 7 دي 1396
گزارش و مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(125)

مصوبات سی و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/9/18 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 18 آذر 1396
گزارش و مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(112)

مصوبات سی و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/7/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 29 مهر 1396
گزارش و مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(117)

مصوبات سی و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/06/30 در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 30 شهريور 1396
گزارش و مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(96)

مصوبات سی و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در روز شنبه مورخ 96/5/2 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

دوشنبه 2 مرداد 1396
گزارش و مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(109)

مصوبات سی و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان آذربایجان شرقی در مورخ 96/4/31 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 31 تير 1396