آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(116)

مصوبات پنجاهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/02/07 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 7 ارديبهشت 1398
گزارش و مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(135)

مصوبات چهل و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/12/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 16 اسفند 1397
گزارش و مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(579)

مصوبات چهل و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/10/22 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 22 دي 1397
گزارش و مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(121)

مصوبات چهل و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/08/29 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

سه شنبه 29 آبان 1397
گزارش و مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(128)

مصوبات چهل و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/08/19 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 19 آبان 1397
گزارش و مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(134)

مصوبات چهل و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/07/25 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 25 مهر 1397
گزارش و مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(122)

مصوبات چهل و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/07/14 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 14 مهر 1397
گزارش و مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(126)

مصوبات چهل و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/06/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 24 شهريور 1397
گزارش و مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(159)

مصوبات چهل و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/04/30 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 30 تير 1397
گزارش و مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(122)

مصوبات چهل و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 97/03/31 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

پنجشنبه 31 خرداد 1397