آرشیو صورتجلسات و مصوبات

گزارش و مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(818)

مصوبات شصتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/04/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 28 تير 1399
گزارش و مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(126)

مصوبات پنجاه و نهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 99/03/17 با حضور نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی به تصویب رسید.

شنبه 17 خرداد 1399
گزارش و مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(132)

مصوبات پنجاه و هشتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/10/28 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 28 دي 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(134)

مصوبات پنجاه و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/09/16 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 16 آذر 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(130)

مصوبات پنجاه و ششمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/08/11 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 11 آبان 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(140)

مصوبات پنجاه و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/06/09 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 9 شهريور 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(145)

مصوبات پنجاه و چهارمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/04/26 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

چهارشنبه 26 تير 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(169)

مصوبات پنجاه و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/04/15 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 15 تير 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(129)

مصوبات پنجاه و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/03/24 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

جمعه 24 خرداد 1398
گزارش و مصوبات پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

گزارش و مصوبات پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان

(124)

مصوبات پنجاه و یکمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورخ 98/03/04 در محل اتاق بازرگانی تبریز به تصویب رسید.

شنبه 4 خرداد 1398